Hovedstyret i NKK vedtok i sak 9/23 Retningslinjer for publisering av bilde og film på arrangement:

Vedtak: Hovedstyret vedtok å innta henvisning til retningslinjer for publisering av bilder og film av identifiserbare personer i alle arrangementsregelverk.

Retningslinjer for publisering av bilder og film gjeldende for arrangører, deltakere og besøkende på NKKs arrangementer:

1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle identifiserbare personer på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør skriftlig samtykke brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
3. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
4. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder med begrenset tilgang.
5. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.
6. Dersom arrangør selv, eller ved hjelp av andre, skal filme eller strømme hele arrangementet, skal dette eksplisitt opplyses om. Strømming av barn og unge under 15 år kan ikke foretas uten samtykke fra barnet selv og foresatte.
7. Arrangør vil kunne ta vinner-/ plasseringsfoto og publisere disse ut fra en allmenn interesse. Den enkelte utøver/ deltager/ utstiller/ ekvipasje må selv ta et aktivt valg og reservere seg fra vinner-/ plasseringsfoto.
8. Det skal utpekes en ansvarlig som ivaretar GDPR-hensynet i tråd med retningslinjene.

Bakgrunn:
NKK har mottatt noen henvendelser som gjelder anledningen for arrangører, deltakere og besøkende til å dele film og bilder i forbindelse med arrangementer. Vi ser at en del av enkeltmedlemmers/ deltageres tilfeldige deling av bilder og film kan være ulovlig. Norsk Kennel Klub ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film.