Under NHKF’s RS møte 2014 ble det fattet vedtak om å anmode Hovedstyret i NKK å evaluere sin Rovdyrpolicy. Med bakgrunn i dette sendte NKK et forslag til endringer ut på høring til alle klubber og forbund med svarfrist 18. desember 2014. Hovedstyret hadde et revidert endringsforslag til behandling på HS møtet 28.januar 2015.

Hovedstyret vedtok flg rovdyrpolicy.