NHKF sendte inn eget høringssvar sammen med de øvrige i JD-Jakthunddivisjonen, se vedlegg (Høringssvar NHKF). Dette ble også tiltrådt av og inkludert i NKKs svar.

De omfattende innspillene fra NHKF og de øvrige Jakthundforbundene som både inneholdt generell og konkret argumentasjon og en beskrivelse av hva vår aktivitet faktisk går ut på, har ført frem og er hensyntatt i all vesentlighet i det endrede forslag Mattilsynet nå fremlegger, se vedlegg.

Mattilsynet sammenfatter;

Forslaget ble i høringen særlig kritisert av hundesporten for å være mest tilpasset hestesport og for å regulere hundesporten på måter som ikke passer det gjeldende og fungerende systemet.

Vi har tatt kritikken til følge og endret forslaget på følgende vesentlige punkter:
• Det stilles ikke krav om stevneveterinær ved jaktprøver.
• Hvilke hundeløp som skal kontrolleres av stevneveterinærer, er ikke bare betinget av lengdenpå løpet, men også av antallet hunder i spannene og deltakere i konkurransen.
• Forskriften forbyr ikke som sådan hundesport som innebærer at hunder angriper og biter markører (IPO).
• Kravene til konkurranseområdet er presisert slik at de passer for jaktprøver, hundeløp og annen sport som foregår i naturen.
• Flere av kravene om nødvendige bestemmelser i reglementene åpner i større grad for ulike løsninger som passer for ulike konkurranseformer og -tradisjoner.