Det stilte 36 representanter fra klubber, ringer og avlsråd på årets ledermøte og fraværende var Dreverringen og avlsrådet for Hamilton.

I forkant av ledermøtet ble det avholdt særmøte med ringene hvor spørsmålstillingen rundt dagens organisering av harehundrasene ble luftet. Raseringene har en del medlemmer som ikke er tilsluttet en harehundklubb, noe som er et krav i vedtektene til raseringene. NKK viser til HS-vedtak 81/2010 og har bedt NHKF få til et samarbeid med raseringene for å kartlegge hvor mange av raseringenes medlemmer som ikke er tilsluttet en harehundklubb.

 

 

Ledermøtet åpnet med en generell info fra NHKF rundt pågående aktiviteter, her kan nevnes saker som oversettelse av jaktprøveregler til engelsk, søknadsfrist for prøver sesongen 2015-2016, dommeropplæringen som pågår i disse dager og mangelen på fremtidige NM arrangører.

Kasserer informerte om økonomien pr. 31/7 i forhold til vedtatt budsjett på RS. Her er det verdt å merke seg at kontingent inntektene er høyere enn budsjettert. På utgiftssiden ser det bra ut i forhold til budsjett. Regnskapet for jubileumsutstillingen viser et foreløpig overskudd på ca.kr 10.000,- men her er ikke alle kostnadene ført pr.dd.

Fordeling av avlsrådsmidler var en sak som ble luftet på ledermøtet.Dagens praksis med en fordelingsnøkkel på 40 / 60, hvorav 40% fordeles likt mellom alle avlsråd og de resterende 60% fordeles etter antall årlige registreringer. Det er kommet innspill fra 2 avlsråd om endringer på fordelingsnøklen og NHKF ønsker ytterligere innspill i saken fra avlsrådene, evt. endringer kan først gjøres etter at de er behandlet på RS.

Arild Nygård er representant for gruppe 6/4 i BIT. Han fortalte om BITs mandat og arbeidsoppgaver. BIT har satt medlemsregisteret som førsteprioritet når det gjelder IT prioriteringer i NKK. Arild gjorde klubbene oppmerksom på at mange har prøver fra sesongen 2013-14 som ikke er anerkjent, dette gjelder spesielt RR prøver hvor det ikke har vært start hunder, klubbene MÅ sende mail til Pernille Saltnes NKK om hvilke Ref. nr dette gjelder.

Kåre Holmen RU var invitert til å holde en presentasjon om RU’s arbeid,hvor budskapet i hovedsak var en oppfordring til delegatene fra lokalavdelinger, ringer og råd som ikke har ulv i sitt nærområde til å være solidariske med dem som har store problemer med dette rovdyret og bor i den såkalte «ulvesona». RU kommer gjerne til de lokale harehundklubbene for å informere om rovdyr på f.eks. medlemsmøter, ta kontakt med Kåre Holmen!

Per Harald Sivesind som er vår representant i HS NKK, viste en oversikt over HS sine arbeidsoppgaver og ansvarsområder og gikk igjennom oppbyggingen av NKK som organisasjon.

Sigmund A Johansen som er vår valgte representant i NKK’s Jakthundkomite fortalte litt om saker og arbeide som denne komiteen arbeider med i det daglige.

Dag Rune Løberg har rekruttering som ansvarsområde i NHKF og han utfordret deltagerne til å tenke igjennom hva som er fremtidens rekruttering. Rekruttering har mange innfallsvinkler som unger/ungdom, damer, jegerprøvekurs, harejaktkurs etc. Det jobbes godt i mange klubber og ringer men fortsatt kan vi bli bedre på dette området.

Dagen ble avsluttet med en kort orientering om status og arbeide innenfor det enkelte avlsråd som var representert på møtet.