FORSLAG TIL ENDRING AV NATURMANGFOLDLOVEN DATERT 22.2.2017

Norske Harehundklubbers (NHKF) Forbund viser til høringsuttalelse datert 25.2.2017 avgitt fra Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norskog, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norsk Sau og Geit og Norges Fjellstyresamband.NHKF er fullt og helt helt enig i denne klare uttalelsen og ber om at KLD nå straks tar denne klare høringsuttalelsen til følge.

NHKF motsetter seg også KLD sitt forslag til endringer i lov og forskrift. Vi kan heller ikke se at KLD innfrir Stortingets klare anmodning til regjeringen i vedtak 440 fra 31.1.2017.

Vi er sterkt bekymret over den utvikling denne saken har tatt. Det er i den senere tid registrert flere alvorlige tilfeller av ulveangrep på hund, noe vi på det sterkeste beklager. Vi finner imidlertid ikke behov for å utdype våre synspunkter utover tidligere tilsendte uttalelser, da dette er godt kjent i KLD.

Vi støtter derfor tilsendte høringsforslag fra USS m. flere, datert 25.2.2017og ber om at KLD straks omgjør rovviltforskriften slik det fremgår av punkt 7 i høringsforslaget til USS m.flere.

Med vennlig hilsen

Norske Harehundklubbers Forbund