Endelig flertall på stortinget for å tillate bruk av blyhagl igjen.

Saken ble behandlet i energi og miljøkomiteen 29.01.15 og flg innstilling (145 S) ble oversendt til Stortinget for behandling 3. februar d.å.

Komiteens tilråding:

Tilrådingens romertall I og II fremmes av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak:

I

Stortinget ber regjeringen legge til rette for å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner.

II

Stortinget ber regjeringen følge utviklingen i bruk av blyhagl, og innhente mer kunnskap om de helsemessige konsekvenser ved bruk av blyhagl på jakt.

III

Dokument 8:55 S (2013–2014) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Eva Kristin Hansen, Trond Giske og Dag Terje Andersen om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner – vedlegges protokollen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 29. januar 2015