Etikkplakat for NKK

NKK 

ETIKKPLAKAT FOR NORSK KENNEL KLUB

Disse etiske retningslinjer gjelder for alle enkeltmedlemmer i NKKs klubber og forbund.
Det er tre overordnede etiske verdier som er verdt å særskilt merke seg;

RESPEKT, TILLIT og FOLKESKIKK

NKK er fundamentert på tillit. Tillit til at de som er valgt til ulike verv også har tilstrekkelig respekt for de ulike meninger som er i organisasjonen og tillit til at disse også forvalter sitt verv etter felles moralske aksepterte prinsipper i tråd med god folkeskikk. NKK har gjennom formålsbestemmelsen samt i øvrige bestemmelser i lovene gitt et utgangspunkt for hva organisasjonen ønsker.

  • Respekt for organisasjonens grunnverdier (jf formålsbestemmelsen i NKKs lover § 1-2)
  • Bidra til åpenhet og inkludering
  • Bidra til at NKKs felles mål blir nådd (jf verdier i overordnet strategi)
  • Påta deg ansvar for at de formelle og etiske normer og retningslinjer etterleves
  • Alt kan sies til alle dersom formen er god – tenk på dette før noe postes på sosiale medier

Særlig for tillitsvalgte i NKKs organisasjon:

  • Være tydelig utad på NKKs verdigrunnlag – hva er viktig og hva er riktig
  • Ta med medlemmene i beslutningene
  • Hold en høy standard i egen oppførsel både innad og utad
  • Tvister og konflikter løses rettferdig og omgående i overensstemmelse med organisasjonens regler og prosedyrer
  • Administrere klubben/ forbundet/ NKK etter økonomiske holdbare prinsipper

•     Utnytt aldri din posisjon til å fremme egne interesser på bekostning av organisasjonens.